fbpx

Paslaugų teikimo sąlygos ir taisyklės

REZERVACIJOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS
MB „Renginio genas”  (juridinio asmens kodas 304662851, PVM mokėtojo kodas LT100011639612) administruojamų HADO aikštelių ir HADO žaidimo įrangos, veiklos sąlygos ir taisyklės.
1. BENDROS NUOSTATOS
1.1. Šiomis paslaugų teikimo sąlygomis ir taisyklėmis (toliau vadinama – „Taisyklėmis“) MB „Renginio genas” (toliau vadinama – „Nuomotoju“) įsipareigoja už užmokestį Nuomotojo paslaugas įsigyjančiam ir su šiomis Taisyklėmis bei jų sudėtine dalimi HADO aikštelių ir įrangos vidaus naudojimo tvarkos taisyklėmis (toliau vadinama – „Vidaus tvarkos taisyklėmis“) sutinkančiam klientui (toliau vadinama – „Nuomininkas“) (toliau kartu vadinami – „Šalimis“)  suteikti Nuomotojo užsakomą HADO aikštelę ir įrangą (-s) (toliau vadinama – „Užsakymu“ arba „Rezervacija“), toliau HADO aikštelė vadinama „Aikštele“, laikinai naudoti atitinkamai HADO žaidimui, o Nuomininkas įsipareigoja mokėti už Aikštelės ir įrangos nuomą nuomos mokestį bei tinkamai vykdyti kitas šių Taisyklių  ir jos priedų sąlygas.
1.2. Nuomininkas prieš įsigydamas paslaugas ir atlikdamas Užsakymą privalo susipažinti su Taisyklėmis ir jų sudėtine dalimi Vidaus tvarkos taisyklėmis.
2. AIKŠTELĖS NUOMOS TERMINAS
2.1. Aikštelės nuomos terminas numatytas Nuomotojo patvirtintame Užsakyme, kuris laikomas neatskiriama Taisyklių dalimi.
2.2. Aikštele Nuomininkas naudojasi Nuomotojo patvirtintame Užsakyme nurodytu laiku.
3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Nuomininkas įsipareigoja:
3.1.1. Naudoti Aikštelę tik Nuomotojo patvirtintame Užsakyme nustatytu laiku.
3.1.2. Nuomotojui laiku sumokėti Aikštelės ir įrangos nuomos mokestį, taip pat tinkamai atsiskaityti už papildomą Aikštelės ir įrangos nuomos laiką, jei toks buvo suteiktas, arba jei Nuomininkas Aikštele ir įranga naudojosi ne Užsakyme nustatytu laiku.
3.1.3. Laikytis Nuomotojo patvirtintų Vidaus tvarkos taisyklių, kurios laikomos šių Taisyklių dalimi ir su kuriomis, Nuomininkas patvirtina, jog yra susipažinęs. Šalys susitaria, kad šiame punkte įvardintų Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimas (nesilaikymas arba netinkamas laikymasis) bus laikomas esminiu Taisyklių pažeidimu.
3.1.4. Aikštelėje naudoti tik dangos netepančią avalynę bei atitinkamam sportui skirtą inventorių.
3.1.5. HADO įrangą naudoti tik pagal paskirtį – žaidimui, pagal žaidimo metu pateiktą instruktažą. Draudžiama įrangą mėtyti, daužyti, laužyti. Draudžiama naudoti jėgą, atidaryti, išjungti, prijungti išorinius įrenginius. Nesilaikant šių taisyklių ir sugadinus įrenginius Nuomininkas privalės atlyginti Nuomotojo patirtus nuostolius. Nuomotojas turi teisę nutraukti žaidimą. Nuomininkui negrąžinamas nuomos mokestis.
3.1.6. Laikytis kitų Taisyklėse ir jų prieduose nustatytų įsipareigojimų bei sąlygų.
3.2. Nuomininkas turi teisę:
3.2.1. Nuomotojo patvirtintame Užsakyme nustatytu laiku naudoti Aikštelę ir įrangą atitinkamai HADO žaidimui, taip pat naudotis Nuomotojo pagalbinėmis patalpomis (rūbine, rūbų spinta).
3.2.2. Informavus Nuomotoją perduoti tretiesiems asmenims teisę naudotis Aikštele ir įranga Nuomotojo patvirtintame Užsakyme nustatytu laiku. Šalys susitaria, kad teisę naudotis Aikštele ir įranga Nuomininkas tretiesiems asmenims perleidžia savo sąskaita, kartu solidariai prisiimdamas visą riziką dėl tokių asmenų sveikatos būklės, Vidaus tvarkos taisyklių laikymosi, atsakomybę už tokių trečiųjų asmenų veiksmus ir jais Nuomotojui ar kitiems asmenims padarytą žalą.
3.2.3. Nuomininkas turi teisę ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki rezervuoto laiko Rezervaciją atšaukti: su atitinkamu pranešimu kreipdamasis į Nuomotojo vadybininką darbo laiku (nuo 9 iki 16 val.) arba į „HADO arena“ administratorius „HADO arena“ darbo laiku. Tokiu atveju sumokėta suma grąžinama į Nuomininko sąskaitą, o nesilaikant aukščiau nurodytos tvarkos rezervacija nėra atšaukiama ir Nuomininko sumokėtos/mokėtinos sumos nekompensuojamos. Nuomininkas turi teisę savo rezervaciją parduoti tretiesiems asmenims.
3.3. Nuomotojas įsipareigoja šiose Taisyklėse numatytomis sąlygomis suteikti Nuomininkui HADO Aikštelę ir įrangą laikinai naudoti HADO žaidimui, taip pat sudaryti galimybę Nuomininkui pasinaudoti pagalbinėmis patalpomis (rūbine, rūbų spinta).
3.4. Nuomotojas turi teisę vienašališkai pakeisti Aikštelės naudojimosi laiką, apie tai įspėjęs Nuomininką telefonu ar Nuomininko nurodytu el. paštu prieš 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas. Nuomotojas taip pat turi teisę be išankstinio įspėjimo pakeisti Nuomininko Aikštelę (Rezervaciją perkelti į kitą aikštelės numerį). Nurodytais atvejais jokios kompensacijos Nuomininkui nėra mokamos ir Nuomininkas prisiima šių aplinkybių atsiradimo riziką.
3.5. Nuomotojas turi teisę vienašališkai pakeisti Vidaus tvarkos taisykles, nekeisdamas šių Taisyklių  sąlygų. Naujai patvirtintos Vidaus tvarkos taisyklės  Nuomininko atžvilgiu pradedamos taikyti po 10 dienų nuo pranešimo apie Vidaus tvarkos taisyklių pakeitimą.

4. NUOMOS MOKESTIS IR JO MOKĖJIMO TVARKA
4.1. Už Aikštelės ir įrangos nuomą Nuomininkas moka Nuomotojui šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, nebent Užsakyme nurodyta kitaip.
4.2. Nuomos mokestis už Užsakyme rezervuotą laiką, pagal Nuomotojo skelbiamus klientams taikomus įkainius, mokamas avansu už būsimą žaidimą. Mokėjimas atliekamas rezervacijos metu, bankiniu pavedimu. Nuomininkui pažeidus nustatytą apmokėjimų tvarką, Nuomininko Užsakymuose esančias rezervacijas, kurios nėra apmokėtos, turi teisę anuliuoti ir naudoti Nuomotojo nuožiūra. Nustatytos mokėjimo tvarkos pažeidimai laikomi šių Taisyklių pažeidimais ir Nuomotojas, be kitų savo teisių, šiais atvejais gali riboti Nuomininko galimybes naudotis paslaugomis ar jas užsakyti.
4.4. Jeigu Nuomininkas pageidauja PVM sąskaitos-faktūros už Nuomininkui suteiktas paslaugas, Nuomotojas ją išrašo po paslaugos suteikimo dienos.
4.5. Visi šiose Taisyklėse numatyti Nuomininko mokėjimai atliekami per Nuomotojo paslaugų užsakymo programos sugeneruotas mokėjimo nuorodas, o nesant tam galimybės – į Nuomotojo sąskaitą Nr. LT183500010004192146, esančią PAYSERA banke.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5.1. Nuomininkas yra informuotas, kad Aikštelės bei jų pagalbinės patalpos, įskaitant rūbinę bei rūbų spintą, taip pat bendros erdvės, nėra pritaikytos paliktų Nuomininko ar kitų asmenų daiktų (pinigai, kreditinės/debetinės kortelės, juvelyriniai dirbiniai, mobilieji telefonai, kompiuteriai, raktai, drabužiai, avalynė, inventorius ir kita) saugojimui. Nuomininkas supranta, kad aukščiau nurodytos patalpos yra skirtos tik trumpam pasidėti drabužius, inventorių, tačiau nėra skirtos jų ar kitų daiktų saugojimui ir neužtikrina jų apsaugos. Nuomininkui yra žinoma, kad Nuomotojas neatsako už bet kokius dingusius daiktus ir neatlygina Nuomininko ar kitų asmenų patirtos žalos.
5.2. Šalys susitaria, kad Nuomotojui atšaukus šias Taisykles nepasibaigus Užsakyme nurodytam terminui dėl Nuomininko kaltės ar Nuomininkui atšaukus šias Taisykles nepasibaigus Užsakyme nurodytam terminui, ar kitaip atšaukus, ar nepasinaudojus Užsakymu nesant Nuomotojo kaltės, Nuomininko sumokėta Aikštelės nuomos mokesčio dalis už likusį nepanaudotą Aikštelės nuomos laikotarpį jam nebus grąžinama.
5.3. Nuomininkui ar kitiems jo laiku besinaudojantiems asmenims pažeidus Taisykles Nuomininkas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Taisyklėse nustatytą baudą bei pilnai atlyginti Nuomotojui ar kitiems asmenims padarytą žalą.
5.4. Nuomininkas prisiima visą atsakomybę už pateikiamų savo asmens duomenų teisingumą, tikslumą ir teisėtumą. Tuo atveju, jeigu pasikeičia Nuomininko Nuomotojui pateikti asmens duomenys, Nuomininkas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Jeigu Nuomininkas pateikė klaidingus duomenis ir/ar duomenys nebuvo atnaujinti ir dėl to kilo žala Nuomininkui ir/ar tretiesiems asmenims, Nuomotojas nelaikomas atsakingu už šią žalą.
5.5. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Taisyklių nevykdymą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
6. TAISYKLIŲ GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
6.1. Šios Taisyklės  įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos ir galioja neterminuotai. Šalys pareiškia, kad Taisyklių/Taisyklių pakeitimų/Užsakymo tinkamu patvirtinimu laikomas Nuomininko atliktas Taisyklių/Taisyklių pakeitimų/Užsakymo sąlygų patvirtinimas elektroniniame klientų savitarnos puslapyje, taip pat Taisyklių/Taisyklių pakeitimų/Užsakymo elektroninės versijos išsiuntimas Nuomininko elektroniniu paštu, jei Nuomininkas atsako patvirtinančiu laišku arba per tris dienas nepareiškia pastabų dėl persiųstų Taisyklių/Taisyklių pakeitimų/Užsakymo sąlygų, arba pradeda naudotis teikiamomis paslaugomis pagal Taisykles/Taisyklių pakeitimus/Užsakymą. Nurodyti principai ir taisyklės taikomi ir kitiems Šalių derinamiems susitarimams bei su paslaugų teikimu susijusiam bendradarbiavimui.
6.2. Nuomininkui patvirtinus Užsakymą ir nesumokėjus Aikštelės ir įrangos nuomos mokesčio Nuomotojas turi teisę vienašališkai sustabdyti Taisyklių/Užsakymo vykdymą ir/ar bet kurių paslaugų teikimą Nuomininkui. Jei Nuomotojui įspėjus Nuomininką telefonu ar el. paštu dėl pažeidimų, Nuomininkas per 2 (dvi) dienas pažeidimo nepašalina, Nuomotojas turi teisę vienašališkai panaikinti Užsakymą ir atšaukti šias Taisykles.
6.3. Jeigu Nuomininkas ar kiti jo laiku besinaudojantys asmenys pažeidžia Taisykles, Nuomotojas turi teisę vienašališkai atšaukti šias Taisykles nuo pažeidimo padarymo dienos, įspėjęs apie tai Nuomininką telefonu ir/ar el. paštu.
6.4. Jeigu viena iš Šalių nevykdo Taisyklių sąlygų arba jas vykdo netinkamai, kita Šalis turi teisę atšaukti šias Taisykles vienašališkai, įspėjusi kaltąją Šalį prieš 5 (penkias) darbo dienas.
6.5. Tuo atveju, jeigu Šalys nėra pasitvirtinusios neįvykdyto ar dar nepasibaigusio Užsakymo, Taisyklės taip pat gali būti atšauktos vienašališkai bet kurios Šalies iniciatyva, raštu įspėjus kitą Šalį apie Taisyklių atšaukimą prieš 10 (dešimt) dienų.
6.6. Taisyklės gali būti atšauktos ir Šalių susitarimu.
6.7. Šalių elektroninėje erdvėje (elektroniniu paštu, internetiniame puslapyje, savitarnos ar paslaugų užsakymo programoje) atliekami veiksmai, teikiami pareiškimai, patvirtinimai, suderinimai ir kt. laikomi rašytine forma atliekamais veiksmais, kurie be atskiro patvirtinimo parašais ar pasikeitimo dokumentais sukuria Šalims atitinkamas teises ir pareigas bei yra privalomi.
7. KITOS SĄLYGOS
7.1. Nuomininkas atsako už savo ir kitų jo laiku besinaudojančių asmenų sveikatos būklę ir jos tinkamumą HADO žaidimui, pats/patys reguliuoja treniruočių ir žaidimo krūvį. Nuomininkas patvirtina, kad Aikštelės ir įrangos naudojimo metu jis prisiima visą savo bei kitų jo laiku besinaudojančių asmenų turto saugumo, traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų, taip pat mirties riziką.
7.2. Nuomotojas neatsako už gretimų Aikštelių nuomininkų ar asmenų veiksmus ir dėl jų Nuomininkui ar jo laiku besinaudojantiems asmenims atsiradusią žalą, trukdymus, nepatogumus ir t.t.
7.3. Klientai ir paslaugomis besinaudojantys asmenys yra informuoti ir sutinka, kad patalpose (išskyrus persirengimo, sanitarines, higienos), siekiant užtikrinti asmenų, patalpų bei turto saugumą, yra vykdomas vaizdo stebėjimas, taip pat klientų pateikti asmens duomenys/atvaizdas be papildomo sutikimo/suderinimo gali būti naudojami ir tvarkomi paslaugų teikimo, prievolių vykdymo tikslais bei esant reikalui perduodami suinteresuotiems asmenims, kiek tai susiję su paslaugų teikimu, kontrole ar prievolių vykdymu. Asmenys nesutinkantys su asmens duomenų naudojimu gali dėl to pateikti atitinkamą prašymą administracijai, tačiau tokiu atveju gali būti ribojamas ir/ar nutraukiamas paslaugų teikimas.
8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Visi šių Taisyklių pakeitimai ir/ar papildymai gali būti daromi Šalių tarpusavio susitarimu, jei šiose Taisyklėse nenurodyta kitaip.
8.2. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą/kontaktą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu/kontaktu išsiųsti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais. Pagrindinė šalių informacijos keitimosi priemonė yra elektroninis paštas bei internetinė savitarnos programa/Užsakymų programėlė.
8.3. Šių Taisyklių kurios nors vienos ar kelių dalių negaliojimas nedaro negaliojančių kitų Taisyklių dalių, jei negaliojančia pripažinta nuostata yra pakeičiama kita galiojančia nuostata, kuri sukelia tuos pačius rezultatus, kurie buvo numatyti.
8.4. Tuo atveju, jeigu Taisyklėse ir Užsakyme nustatytos sąlygos prieštarauja viena kitai, vadovaujamasi Užsakyme nustatytomis sąlygomis.
8.5. Šios Taisyklės yra sudarytos ir vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.
8.6. Bet kokie iš šių Taisyklių kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat šių Taisyklių pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 (trisdešimt) dienų, toks ginčas ar nesutarimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreipiantis į Vilniaus miesto apylinkės arba Vilniaus miesto apygardos teismą. Neteisminio ginčų sprendimo subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus g. 25, Vilnius, www.vvtat.lt, taip pat http://ec.europa.eu/odr/.
9. TAISYKLIŲ PRIEDAI
9.1. Šių Taisyklių neatskiriamos dalys yra šie priedai:
9.1.1. Aikštelių Vidaus tvarkos taisyklės (skelbiamos aikštelių teritorijoje ir/ar Nuomotojo internetiniame puslapyje).

INFORMACIJA, AIKŠTELIŲ REZERVACIJA:
Tel. +370 678 37310, el. paštas info[eta]hado.lt

Registruokitės ir išbandykite HADO pirmieji Lietuvoje: